TỔNG QUAN
CƠ CẤU TỔ CHỨC CƠ QUAN UBND PHƯỜNG AN LẠC
27/05/2022 12:00:00

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC DANH, CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

I

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025:

1

Nguyễn Quang Ánh

25/08/1970

Bí thư Đảng ủy

0904 209 992

2

Dương Văn Luận

19/08/1970

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy

0385 868 724

3

Nguyễn Quang Hưng

21/11/1978

Phó Bí thư Đảng ủy

0383 475 056

4

Nguyễn Sĩ Giảng

31/08/1965

Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy

0398 929 007

5

Dương Quốc Tuấn

25/03/1968

Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy

0932 208 967

6

Cao Văn Trung

15/04/1966

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

0387 553 423

7

Trần Thị Chiến

02/08/1981

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

0387 283 330

8

Cao Văn Thái

14/7/1676

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

0379 893 489

9

Dương Thị Huệ

18/02/1980

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

0385 296 112

10

Nguyễn Viết Thắng

30/12/1986

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

0978 726 866

11

Dương Quốc Việt

28/07/1985

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

0369 256 678

12

Nguyễn Quốc Tuấn

01/10/1967

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

0984 507 498

13

Dương Đức Minh

10/12/1976

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

0973 807 537

14

Phùng Đức Tiến

1979

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

0912 337 666

15

Mạc Văn Trị

28/06/1986

Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ

0984 281 228

II

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2021 - 2026:

1

Thường trực HĐND phường

1.1

Dương Văn Luận

19/08/1970

Chủ tịch HĐND phường

0385 868 724

1.2

Cao Văn Trung

15/04/1966

Phó chủ tịch HĐND phường

0387 553 423

2

Các Ban của HĐND phường:

2.1

Ban Kinh tế - xã hội

2.1.1

Trần Thị Chiến

02/08/1981

Trưởng ban

0387 283 330

2.1.2

Cao Văn Thái

14/7/1676

Phó trưởng ban

0379 893 489

2.2

Ban Pháp chế

2.2.1

Dương Quốc Tuấn

25/03/1968

Trưởng ban

0932 208 967

2.2.2

Nguyễn Viết Thắng

30/12/1986

Phó trưởng ban

0978 726 866

III

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2021 - 2026:

1

Nguyễn Quang Hưng

21/11/1978

Chủ tịch UBND

0383 475 056

2

Nguyễn Sĩ Giảng

31/08/1965

Phó chủ tịch UBND

0398 929 007

3

Phùng Đức Tiến

1979

Ủy viên UBND - Trưởng công an

0912 337 666

4

Dương Quốc Việt

28/07/1985

Ủy viên UBND - CH trưởng QS

0369 256 678

5

Dương Thị Huệ

18/02/1980

CC Tài chính-Kế toán

0385 296 112

6

Hoàng Thị Toán

19/09/1987

Văn phòng HĐND-UBND

0346 200 736

7

Cao Văn Thuận

03/07/1978

Công chức văn hoá-Xã hội

0975 452 330

8

Trần Văn Phú

04/01/1971

CC Địa chính GTTL,MT

0902 359 809

9

Dương Văn Thao

27/06/1990

Công chức Địa chính xây dựng

0977 034 082

10

Mạc Văn Trị28/06/1986 Công chức Văn phòng Đảng ủy-NV

0984 281 228

11

Nguyễn Quốc Tuấn

01/10/1967

CC Tư pháp - hộ tịch

0984 507 498

12

Dương Đức Minh

10/12/1976

CC Tư pháp- hộ tịch

0973 807 537

13

Mạc Thị Mai

05/11/1990

CC VH -XH (phụ trách LĐ TBXH)

0978 403 660

IV

ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI:

1

Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường:

1.1

Dương Quốc Tuấn

25/03/1968

Chủ tịch

0932 208 967

1.2

Cao Văn Thái

14/7/1676

Phó chủ tịch

0379 893 489

2

Đoàn Thanh niên

2.1

Nguyễn Viết Thắng

30/12/1986

Bí thư

0978 726 866

2.2

Cao Thị Ngọc Mai

1993

Phó bí thư

0385 918 735

3

Hội Phụ Nữ

3.1

Trần Thị Chiến

02/08/1981

Chủ tịch

0387 283 330

3.2

Mạc Thị Na

1973

Phó chủ tịch

0393 162 384

4

Hội Cựu chiến binh

4.1

Dương Quang Phổ

06/06/1966

Chủ tịch

0374 776 778

4.2

Nguyễn Văn Công

06/03/1962

Phó chủ tịch

0378 468 338

5

Hội Nông dân

5.1

Cao Văn Thái

14/7/1676

Chủ tịch

0379 893 489

5.2

Dương Văn Điện

1967

Phó chủ tịch

0384 522 473

V

CÁC KHU DÂN CƯ:

1

Dương Văn Hùng

15/02/1962

Bí thư chi bộ - Trường KDC Đại

0382 721 779

2

Dương Văn Luyện

21/091961

Bí thư CB - Trường KDC Bờ Đa

0386 936 009

3

Mạc Văn Trị

28/06/1986

Bí thư CB - Trường KDC Bờ Dọc

0984 281 228

4

Nguyễn Văn Tích

14/10/1962

Bí thư CB - Trường KDC An Bài

0398 827 499

5

Dương Công Phú

23/7/1960

Bí thư CB - Trường KDC Bờ Chùa

0394 289 514

6

Mạc Văn Hải

1970

Bí thư CB - Trường KDC Trại Nẻ

0934 360 135

7

Nguyễn Văn Quân

05/07/1984

Bí thư CB - Trường KDC Đồng Vày

0989 596 986

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 136
Trước & đúng hạn: 136
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/02/2024 10:00:55)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG  AN LẠC - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Nguyễn Quang Hưng - Chủ tịch UBND phường An Lạc.

Địa chỉ: KDC Bờ Đa - P. An Lạc - TP.Chí Linh - Hải Dương.

Điện thoại: 0383475056.

Email: nguyenquanghung1978@haiduong.gov.vn.

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 40,897